SHEARING MACHINE

Shearing M
Cap. max : 13 mm x 3,000mm
Untitled4
Shearing Product
Shearing plate
Shearing Product
4
5
23
24